واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر جعفر صادق نام خانوادگی:تبریزی
سمت سازمانی :اعضا شماره تماس :