يکشنبه 2 آبان 1400 - 17 ربيع الأول 1443
جستجو :
 اعضای مرکز

رئیس مرکز:
  
دکتر امیر بهرامی

دبیر علمی:
   دکتر مرتضی قوجازاده

اعضا:

   دکتر جعفرصادق تبریزی

   دکتر ناصر آقا محمدزاده

   دکتر حمیدرضا احدی

کارشناس مسئول:
   امین طالب پور

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات:
   فریبا پاشازاده

کارشناسان گروه:

   رقیه عباسپور

   فاطمه صالح نیا

   الهام سینائی