يکشنبه 2 آبان 1400 - 17 ربيع الأول 1443
جستجو :
 پروژه ها

1- تدوین پروتکل ملی راهنمای بالینی دیابت نوع 2 برای کلیه سطوح درمانی

2- تدوین راهنمای بالینی دیابت بارداری برای کلیه سطوح درمانی

3- تدوین راهنماهای بالینی بیماری های غدد و متابولیسم مختص پزشک خانواده با موضوعات زیر:


 •  Addison's disease
 •  Diabetes - type 1
 •  Diabetes - type 2
 •  Hypercalcaemia
 •  Hypercholesterolaemia - familial
 •  Hyperthyroidism
 •  Hypothyroidism
 •  Insulin therapy in type 1 diabetes
 •  Insulin therapy in type 2 diabetes
 •  Neck lump
 •  Obesity

جزئیات پروژه ها

جدول شماره يك:

مشخصات مسئول كميته و معاون فني(اجرايي)

نام و نام خانوادگی

تخصص

سازمان

نقش در تیم

شماره تماس:موبايل و ثابت

فاكس

E-mail

1

دکتر امیر بهرامی

فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مسئول واحد م.د.ب.

3357850-0411

09143035486

3357850-0411

Endocrinology_tabriz@yahoo.com

2

امین طالب پور

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

معاون فني

3362028-0411

09144180158

3362028-0411

amin.talebpour@yahoo.com

جدول شماره دو:

عنوان راهنما: راهنمای بالینی دیابت نوع 2 در بالغین

مسئول پروژه: دکتر امیر بهرامی

وضعيت انجام : برگزاری پانل

مشخصات اعضای تیم

نام و نام خانوادگی

تخصص

سازمان

نقش در تیم

شماره تماس:موبايل و ثابت

فاكس

E-mail

1

دکتر امیر بهرامی

استاد فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس

3357850-0411

09143035486

3357850-0411

Endocrinology_tabriz@yahoo.com

2

دکتر مرتضی قوجازاه

دانشیارفیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دبیر علمی

3373741-0411

09144137290

3373741-0411

ghojazadehm@hotmail.com

3

امین طالب پور

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس مسئول (ثابت)

3362028-0411

09144180158

3362028-0411

amin.talebpour@yahoo.com

4

دکتر ناصر آقامحمدزاده

دانشیار فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو

3357850-0411

09144151035

3357850-0411

aghamohammadzadeh@tbzmed.ac.ir

5

دکتر جعفر صادق تبریزی

PHD مدیریت خدمات بهداشتی و درمتنی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو

3352291-0411

09144085420

3352291-0411

tabrizijs@tbzmed.ac.ir

6

دکتر حمیدرضا احدی

رزیدنت داخلی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو - مترجم

09188512837

------------

ahadi_hr@yahoo.com

7

فریبا پاشازاده

کارشناس ارشد کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات

3342219-0411

09143139186

3342219-0411

Fariba_pashazadeh@yahoo.com

8

رقیه عباس پور

کارشناس ارشد مدارک پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس موقت

3355965-0411

09144180460

-----------

abaspour.2006@gmail.com

9

الهام سینایی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس موقت

09147589729

-----------

sinayi.elham@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

عنوان راهنما: راهنمای بالینی دیابت بارداری (GDM )

مسئول پروژه: دکتر امیر بهرامی

وضعيت انجام : تدوین پروپوزال

مشخصات اعضای تیم

نام و نام خانوادگی

تخصص

سازمان

نقش در تیم

شماره تماس:موبايل و ثابت

فاكس

E-mail

1

دکتر امیر بهرامی

استاد فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس

3357850-0411

09143035486

3357850-0411

Endocrinology_tabriz@yahoo.com

2

دکتر مرتضی قوجازاه

دانشیارفیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دبیر علمی

3373741-0411

09144137290

3373741-0411

ghojazadehm@hotmail.com

3

امین طالب پور

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس مسئول (ثابت)

3362028-0411

09144180158

3362028-0411

Amin.talebpour@yahoo.com

4

دکتر ناصر آقامحمدزاده

دانشیار فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو

3357850-0411

09144151035

3357850-0411

aghamohammadzadeh@tbzmed.ac.ir

5

دکتر جعفر صادق تبریزی

PHD مدیریت خدمات بهداشتی و درمتنی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو

3352291-0411

09144085420

3352291-0411

tabrizijs@tbzmed.ac.ir

6

دکتر حمیدرضا احدی

رزیدنت داخلی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو - مترجم

09188512837

------------

ahadi_hr@yahoo.com

7

فریبا پاشازاده

کارشناس ارشد کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات

3342219-0411

09143139186

3342219-0411

fariba_pashazadeh@yahoo.com

8

رقیه عباس پور

کارشناس ارشد مدارک پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس موقت

3355965-0411

09144180460

-----------

abaspour.2006@gmail.com

9

الهام سینایی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس موقت

09147589729

-----------

sinayi.elham@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان راهنما: راهنمای بالینی دیابت نوع 2 در بالغین (مختص پزشک خانواده)

مسئول پروژه: دکتر امیر بهرامی

وضعيت انجام : اتمام شده

مشخصات اعضای تیم

نام و نام خانوادگی

تخصص

سازمان

نقش در تیم

شماره تماس:موبايل و ثابت

فاكس

E-mail

1

دکتر امیر بهرامی

استاد فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس

3357850-0411

09143035486

3357850-0411

Endocrinology_tabriz@yahoo.com

2

دکتر مرتضی قوجازاه

دانشیارفیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دبیر علمی

3373741-0411

09144137290

3373741-0411

ghojazadehm@hotmail.com

3

امین طالب پور

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس مسئول (ثابت)

3362028-0411

09144180158

3362028-0411

Amin.talebpour@yahoo.com

4

دکتر ناصر آقامحمدزاده

دانشیار فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو

3357850-0411

09144151035

3357850-0411

aghamohammadzadeh@tbzmed.ac.ir

5

دکتر جعفر صادق تبریزی

PHD مدیریت خدمات بهداشتی و درمتنی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو

3352291-0411

09144085420

3352291-0411

tabrizijs@tbzmed.ac.ir

6

دکتر حمیدرضا احدی

رزیدنت داخلی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو - مترجم

09188512837

------------

ahadi_hr@yahoo.com

7

فریبا پاشازاده

کارشناس ارشد کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات

3342219-0411

09143139186

3342219-0411

Fariba_pashazadeh@yahoo.com

8

رقیه عباس پور

کارشناس ارشد مدارک پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس موقت

3355965-0411

09144180460

-----------

abaspour.2006@gmail.com

9

الهام سینایی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس موقت

09147589729

-----------

sinayi.elham@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان راهنما: راهنمای بالینی راهنمای بالینی هیپرکلسمی (مختص پزشک خانواده)

مسئول پروژه: دکتر امیر بهرامی

وضعيت انجام : اتمام شده

مشخصات اعضای تیم

نام و نام خانوادگی

تخصص

سازمان

نقش در تیم

شماره تماس:موبايل و ثابت

فاكس

E-mail

1

دکتر امیر بهرامی

استاد فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس

3357850-0411

09143035486

3357850-0411

Endocrinology_tabriz@yahoo.com

2

دکتر مرتضی قوجازاه

دانشیارفیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دبیر علمی

3373741-0411

09144137290

3373741-0411

ghojazadehm@hotmail.com

3

امین طالب پور

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس مسئول (ثابت)

3362028-0411

09144180158

3362028-0411

Amin.talebpour@yahoo.com

4

دکتر ناصر آقامحمدزاده

دانشیار فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو

3357850-0411

09144151035

3357850-0411

aghamohammadzadeh@tbzmed.ac.ir

5

دکتر حمیدرضا احدی

رزیدنت داخلی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو - مترجم

09188512837

------------

ahadi_hr@yahoo.com

6

فریبا پاشازاده

کارشناس ارشد کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات

3342219-0411

09143139186

3342219-0411

Fariba_pashazadeh@yahoo.com

 

 

عنوان راهنما: راهنمای بالینی هیپرتیروئیدی (مختص پزشک خانواده)

مسئول پروژه: دکتر امیر بهرامی

وضعيت انجام : اتمام شده

مشخصات اعضای تیم

نام و نام خانوادگی

تخصص

سازمان

نقش در تیم

شماره تماس:موبايل و ثابت

فاكس

E-mail

1

دکتر امیر بهرامی

استاد فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس

3357850-0411

09143035486

3357850-0411

Endocrinology_tabriz@yahoo.com

2

دکتر مرتضی قوجازاه

دانشیارفیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دبیر علمی

3373741-0411

09144137290

3373741-0411

ghojazadehm@hotmail.com

3

امین طالب پور

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس مسئول (ثابت)

3362028-0411

09144180158

3362028-0411

Amin.talebpour@yahoo.com

4

دکتر ناصر آقامحمدزاده

دانشیار فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو

3357850-0411

09144151035

3357850-0411

aghamohammadzadeh@tbzmed.ac.ir

5

دکتر حمیدرضا احدی

رزیدنت داخلی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو - مترجم

09188512837

------------

ahadi_hr@yahoo.com

6

فریبا پاشازاده

کارشناس ارشد کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات

3342219-0411

09143139186

3342219-0411

Fariba_pashazadeh@yahoo.com

 

عنوان راهنما: راهنمای بالینی هیپوتیروئیدی (مختص پزشک خانواده)

مسئول پروژه: دکتر امیر بهرامی

وضعيت انجام : اتمام شده

مشخصات اعضای تیم

نام و نام خانوادگی

تخصص

سازمان

نقش در تیم

شماره تماس:موبايل و ثابت

فاكس

E-mail

1

دکتر امیر بهرامی

استاد فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس

3357850-0411

09143035486

3357850-0411

Endocrinology_tabriz@yahoo.com

2

دکتر مرتضی قوجازاه

دانشیارفیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دبیر علمی

3373741-0411

09144137290

3373741-0411

ghojazadehm@hotmail.com

3

امین طالب پور

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس مسئول (ثابت)

3362028-0411

09144180158

3362028-0411

Amin.talebpour@yahoo.com

4

دکتر ناصر آقامحمدزاده

دانشیار فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو

3357850-0411

09144151035

3357850-0411

aghamohammadzadeh@tbzmed.ac.ir

5

دکتر حمیدرضا احدی

رزیدنت داخلی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو - مترجم

09188512837

------------

ahadi_hr@yahoo.com

6

فریبا پاشازاده

کارشناس ارشد کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات

3342219-0411

09143139186

3342219-0411

Fariba_pashazadeh@yahoo.com

عنوان راهنما: راهنمای بالینی چاقی (مختص پزشک خانواده)

مسئول پروژه: دکتر امیر بهرامی

وضعيت انجام : اتمام شده

مشخصات اعضای تیم

نام و نام خانوادگی

تخصص

سازمان

نقش در تیم

شماره تماس:موبايل و ثابت

فاكس

E-mail

1

دکتر امیر بهرامی

استاد فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس

3357850-0411

09143035486

3357850-0411

Endocrinology_tabriz@yahoo.com

2

دکتر مرتضی قوجازاه

دانشیارفیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دبیر علمی

3373741-0411

09144137290

3373741-0411

ghojazadehm@hotmail.com

3

امین طالب پور

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس مسئول (ثابت)

3362028-0411

09144180158

3362028-0411

Amin.talebpour@yahoo.com

4

دکتر ناصر آقامحمدزاده

دانشیار فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو

3357850-0411

09144151035

3357850-0411

aghamohammadzadeh@tbzmed.ac.ir

5

دکتر قلیچ

مترجم

------------

 

6

فریبا پاشازاده

کارشناس ارشد کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات

3342219-0411

09143139186

3342219-0411

Fariba_pashazadeh@yahoo.com

عنوان راهنما: راهنمای بالینی دیابت تیپ یک (مختص پزشک خانواده)

مسئول پروژه: دکتر امیر بهرامی

وضعيت انجام : اتمام شده

مشخصات اعضای تیم

نام و نام خانوادگی

تخصص

سازمان

نقش در تیم

شماره تماس:موبايل و ثابت

فاكس

E-mail

1

دکتر امیر بهرامی

استاد فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس

3357850-0411

09143035486

3357850-0411

Endocrinology_tabriz@yahoo.com

2

دکتر مرتضی قوجازاه

دانشیارفیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دبیر علمی

3373741-0411

09144137290

3373741-0411

ghojazadehm@hotmail.com

3

امین طالب پور

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس مسئول (ثابت)

3362028-0411

09144180158

3362028-0411

Amin.talebpour@yahoo.com

4

دکتر ناصر آقامحمدزاده

دانشیار فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو

3357850-0411

09144151035

3357850-0411

aghamohammadzadeh@tbzmed.ac.ir

5

دکتر قلیچ

مترجم

------------

 

6

فریبا پاشازاده

کارشناس ارشد کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات

3342219-0411

09143139186

3342219-0411

Fariba_pashazadeh@yahoo.com

عنوان راهنما: راهنمای بالینی انسولین درمانی در دیابت تیپ یک (مختص پزشک خانواده)

مسئول پروژه: دکتر امیر بهرامی

وضعيت انجام : اتمام شده

مشخصات اعضای تیم

نام و نام خانوادگی

تخصص

سازمان

نقش در تیم

شماره تماس:موبايل و ثابت

فاكس

E-mail

1

دکتر امیر بهرامی

استاد فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس

3357850-0411

09143035486

3357850-0411

Endocrinology_tabriz@yahoo.com

2

دکتر مرتضی قوجازاه

دانشیارفیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دبیر علمی

3373741-0411

09144137290

3373741-0411

ghojazadehm@hotmail.com

3

امین طالب پور

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس مسئول (ثابت)

3362028-0411

09144180158

3362028-0411

Amin.talebpour@yahoo.com

4

دکتر ناصر آقامحمدزاده

دانشیار فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو

3357850-0411

09144151035

3357850-0411

aghamohammadzadeh@tbzmed.ac.ir

5

دکتر قلیچ

مترجم

------------

 

6

فریبا پاشازاده

کارشناس ارشد کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات

3342219-0411

09143139186

3342219-0411

Fariba_pashazadeh@yahoo.com

عنوان راهنما: راهنمای بالینی بیماری آدیسون (مختص پزشک خانواده)

مسئول پروژه: دکتر امیر بهرامی

وضعيت انجام : اتمام شده

مشخصات اعضای تیم

نام و نام خانوادگی

تخصص

سازمان

نقش در تیم

شماره تماس:موبايل و ثابت

فاكس

E-mail

1

دکتر امیر بهرامی

استاد فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس

3357850-0411

09143035486

3357850-0411

Endocrinology_tabriz@yahoo.com

2

دکتر مرتضی قوجازاه

دانشیارفیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دبیر علمی

3373741-0411

09144137290

3373741-0411

ghojazadehm@hotmail.com

3

امین طالب پور

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس مسئول (ثابت)

3362028-0411

09144180158

3362028-0411

Amin.talebpour@yahoo.com

4

دکتر ناصر آقامحمدزاده

دانشیار فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو

3357850-0411

09144151035

3357850-0411

aghamohammadzadeh@tbzmed.ac.ir

5

دکتر جواد پارسا

رزیدنت داخلی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مترجم

------------

 

6

فریبا پاشازاده

کارشناس ارشد کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات

3342219-0411

09143139186

3342219-0411

Fariba_pashazadeh@yahoo.com

عنوان راهنما: راهنمای بالینی بیماری توده گردنی (مختص پزشک خانواده)

مسئول پروژه: دکتر امیر بهرامی

وضعيت انجام : اتمام شده

مشخصات اعضای تیم

نام و نام خانوادگی

تخصص

سازمان

نقش در تیم

شماره تماس:موبايل و ثابت

فاكس

E-mail

1

دکتر امیر بهرامی

استاد فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس

3357850-0411

09143035486

3357850-0411

Endocrinology_tabriz@yahoo.com

2

دکتر مرتضی قوجازاه

دانشیارفیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دبیر علمی

3373741-0411

09144137290

3373741-0411

ghojazadehm@hotmail.com

3

امین طالب پور

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس مسئول (ثابت)

3362028-0411

09144180158

3362028-0411

Amin.talebpour@yahoo.com

4

دکتر ناصر آقامحمدزاده

دانشیار فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو

3357850-0411

09144151035

3357850-0411

aghamohammadzadeh@tbzmed.ac.ir

5

دکتر زهرا حسنی

رزیدنت داخلی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مترجم

------------

 

6

فریبا پاشازاده

کارشناس ارشد کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات

3342219-0411

09143139186

3342219-0411

Fariba_pashazadeh@yahoo.com

عنوان راهنما: راهنمای بالینی بیماری هایپرکلسترولمی فامیلی (مختص پزشک خانواده)

مسئول پروژه: دکتر امیر بهرامی

وضعيت انجام : اتمام شده

مشخصات اعضای تیم

نام و نام خانوادگی

تخصص

سازمان

نقش در تیم

شماره تماس:موبايل و ثابت

فاكس

E-mail

1

دکتر امیر بهرامی

استاد فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس

3357850-0411

09143035486

3357850-0411

Endocrinology_tabriz@yahoo.com

2

دکتر مرتضی قوجازاه

دانشیارفیزیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دبیر علمی

3373741-0411

09144137290

3373741-0411

ghojazadehm@hotmail.com

3

امین طالب پور

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس مسئول (ثابت)

3362028-0411

09144180158

3362028-0411

Amin.talebpour@yahoo.com

4

دکتر ناصر آقامحمدزاده

دانشیار فوق تخصص غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عضو

3357850-0411

09144151035

3357850-0411

aghamohammadzadeh@tbzmed.ac.ir

5

دکتر صدر آذر

رزیدنت داخلی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مترجم

------------

 

6

دکتر مقدس زاده

رزیدنت داخلی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مترجم

------------

 

7

فریبا پاشازاده

کارشناس ارشد کتابداری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارشناس جستجوی منابع و اطلاعات

3342219-0411

09143139186

3342219-0411

Fariba_pashazadeh@yahoo.com