واحد سازمانی
دکتر امیر  بهرامی
نام کارمند :دکتر امیر نام خانوادگی:بهرامی
سمت سازمانی :رئیس مرکز شماره تماس :3357850