واحد سازمانی
دکتر مرتضی قوجازاده
نام کارمند :دکتر مرتضی نام خانوادگی:قوجازاده
سمت سازمانی :دبیر علمی شماره تماس :3373741